Thông báo

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
PHẠM NGỌC THẠCH

------------

 Số:          /TB-TĐHYKPNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2014.

 

THÔNG BÁO
Về việc mô tả vị trí việc làm

 

Thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08/5/2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

 

Để triển khai “Kế hoạch về việc mô tả công việc và xác định vị trí việc làm” của Hiệu trưởng phê duyệt vào tháng 2/2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Trường; Hiệu trưởng đề nghị các Khoa, Bộ môn tiến hành triển khai việc mô tả vị trí việc làm hiện tại và xác định nhu cầu bố trí, sắp xếp, tuyển dụng viên chức và người lao động (sau đây viết tắt là VC và NLĐ) của đơn vị năm 2014.

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

 

1.  Mục đích

 

- Đổi mới công tác quản lý VC và NLĐ qua việc rà soát tình hình sử dụng nguồn lực để bố trí, sử dụng phù hợp.

 

- Phát huy tiềm năng của đội ngũ VC và NLĐ; đổi mới cách đánh giá VC và NLĐ phục vụ công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. Khắc phục tình trạng thừa thiếu VC và NLĐ giữa các đơn vị, bộ phận thuộc Trường.

 

- Thông qua mô tả việc làm, giúp lãnh đạo đơn vị nắm chắc công việc của từng người, xác định quy trình làm việc khoa học, hiệu quả; có kế hoạch bố trí, sử dụng, điều chỉnh, tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực của đơn vị một cách tốt nhất.

 

2. Yêu cầu

 

- Mô tả cụ thể các công việc có tính chất thường xuyên, liên tục, ổn định, lặp đi lặp lại mà mỗi VC và NLĐ phải thực hiện trong quá trình làm việc. Các công việc, trách nhiệm được mô tả cần ngắn gọn, chính xác, thể hiện đầy đủ nội dung công việc được mô tả.

 

- Các bước công việc để thực hiện nhiệm vụ chính, trọng yếu của mỗi người cần được mô tả theo một trình tự lôgic, phù hợp với quy trình thực hiện công việc trong thực tế. Mức độ từng nhiệm vụ công việc từ cao tới thấp. Liệt kê nhiệm vụ chính cụ thể của công việc.

 

- Từ bản mô tả công việc của VC và NLĐ, các đồng chí Trưởng các đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá lại công việc của VC và NLĐ và đối chiếu lại với chức năng, nhiệm vụ hiện tại của đơn vị, bộ phận.

 

- Các đồng chí Trưởng các đơn vị khi xem xét, tổng hợp Bản mô tả công việc của VC và NLĐ cần chú ý xem xét đánh giá:

 

a) Việc phân công việc có đúng người, đúng việc, đúng bộ phận cần đảm nhiệm hay không; công việc ở khâu nào thừa (hoặc thiếu) nhân lực.

 

b) Chỉ rõ mối quan hệ giữa các thành viên trong bộ phận và mối liên hệ công việc giữa các bộ phận.

 

c) Nghiên cứu đề xuất phương án điều chỉnh, phân công lại công việc của VC và NLĐ hoặc các bộ phận một cách khoa học, hợp lý.

 

d) Kiến nghị xem xét, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy của đơn vị, bộ phận.

 

II. NỘI DUNG, TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH

 

Bước 1. Từng VC và NLĐ (từ Trưởng các đơn vị đến nhân viên) có trách nhiệm liệt kê, mô tả việc làm, nhiệm vụ cụ thể được phân công giải quyết, đảm nhiệm và kết quả thực hiện.

 

Bước 2. Tập thể lãnh đạo đơn vị (lãnh đạo khoa, bộ môn) trên cơ sở Bản mô tả công việc của mỗi VC và NLĐ tiến hành phân tích, đánh giá công việc (việc làm) của từng người và việc sử dụng lao động của đơn vị, bộ phận; so sánh, đối chiếu với chức năng nhiệm vụ của tổ chức; từ đó xây dựng cơ cấu VC và NLĐ trong đơn vị.

 

Bước 3. Tập thể lãnh đạo đơn vị thực hiện theo thẩm quyền hoặc đề xuất Hiệu trưởng bố trí, sắp xếp lại vị trí việc làm (công việc) của VC và NLĐ trong đơn vị phù hợp với phẩm chất, năng lực chuyên môn của VC và NLĐ và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, bộ phận; đề xuất sắp xếp lại tổ chức bộ máy nếu cần thiết.

 

Bước 4. Đơn vị xác định nhu cầu tuyển dụng bổ sung VC và NLĐ năm 2014 để đảm đương các nhiệm vụ công tác mà đơn vị, bộ phận chưa có người đảm nhiệm trong thời gian sắp tới nếu có nhu cầu.

 

Biểu mẫu ( phụ lục 1A) tham khảo đã thực hiện và Thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường.

 

Lưu ý:

 

- Giờ lao động của CBVC: 1920 giờ/năm.

 

- Giờ lao động của Giảng viên: 1760 giờ/năm (Đối với Giảng viên cách tính giờ giảng theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 28 tháng 11 năm 2008).

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN :

 

Các Phòng ban, khoa, bộ môn hoàn thành các công việc trên và gửi tất cả các phụ lục có chữ ký xác nhận của Trưởng đơn vị về Phòng Tổ chức-Cán bộ trước ngày 10/4/2014; đồng thời gửi file dữ liệu theo địa chỉ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Yêu cầu Trưởng các khoa, bộ môn phổ biến, đôn đốc, kiểm tra VC và NLĐ thuộc đơn vị mình triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung, thời hạn và điền đầy đủ thông tin theo đúng mẫu; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về tính trung thực, chính xác của những thông tin được kê khai. Kết quả triển khai mô tả công việc và xác định vị trí việc làm sẽ là một trong những cơ sở để Trường và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thực hiện đánh giá, bình xét thi đua của cá nhân và đơn vị năm học 2013-2014./.

 

Lưu ý :

 

  Nội dung  Thời gian
Cá nhân Thực hiện Phụ lục 1A Nộp về cho Trưởng Đơn vị
trước ngày 08/4/2014
Trưởng Đơn vị Thực hiện các Phụ lục 1,2,3,4,5,6,7 Nộp về cho Phòng TCCB trước ngày
10/4/2014 (tất cả các phụ lục và phụ lục 1A)

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa và bộ môn;

- Ban Giám hiệu; (đã ký)

- Các thành viên Ban thẩm định;

- Lưu : TCCB, D(5).

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

ThS.BS Nguyễn Thế Dũng

 

Kế hoạch

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA
PHẠM NGỌC THẠCH

------------

 Số:          /KH-TĐHYKPNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2014.

 

 

DỰ THẢO

 

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện đề án công tác xác định vị trí việc làm
và cơ cấu ngạch công chức, viên chức, người lao động
Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch năm 2014

 

Căn cứ Luật Lao động năm 2012; 

 

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; 

 

Căn cứ Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;   

 

Căn cứ Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chế độ làm việc đối với giảng viên;    

 

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-SNV ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố,   

 

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch đề xuất Kế hoạch triển khai thực hiện công tác xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức năm 2014 như sau:   

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN:   

 

1. Mục đích:

 

 - Xác định vị trí việc làm nhằm rà soát lại toàn bộ đội ngũ viên chức, người lao động hiện có của trường, từ đó có kế hoạch phân bổ, điều chỉnh, bổ sung nguồn nhân lực, bố trí biên chế phù hợp với từng đối tượng gắn với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp viên chức cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của từng đơn vị.   

 

 - Xác định vị trí việc làm là công việc, nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

 

 - Xác định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập nhằm đổi mới cơ chế quản lý, đánh giá cá nhân trên từng lĩnh vực cụ thể, đảm bảo tính khoa học, hiệu quả, công khai, minh bạch, phát huy năng lực, khả năng công tác của các cán bộ - viên chức ở từng đơn vị trong trường.   

 

2. Yêu cầu:

 

- Đề án phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công việc thực tế của đơn vị.  

 

- Đề án phải đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch và phù hợp với điều kiện thực tiễn tại đơn vị.   

 

- Mỗi vị trí việc làm phải gắn với chức danh nghề nghiệp và chức vụ lãnh đạo, quản lý tương ứng.   

 

- Công tác triển khai phải có sự chuẩn bị kỹ, sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị chức năng tham mưu được giao nhiệm vụ thực hiện đề án với các đơn vị trong trường trong quá trình xây dựng đề án.   

 

3. Đối tượng thực hiện:   

 

Toàn bộ viên chức và người lao động trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch

 

 II. THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO, BỘ PHẬN GIÚP VIỆC   

 

Hiệu trưởng trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch thành lập Ban chỉ đạo xây dựng đề án xác định vị trí việc làm và bộ phận chuyên trách giúp việc cho Ban chỉ đạo.   

 

III. NỘI DUNG – THỜI GIAN THỰC HIỆN   

 

1. Xây dựng kế hoạch   

 

Phòng Tổ chức – Cán bộ nghiên cứu các văn bản hướng dẫn, tham mưu với Ban Giám hiệu trường và tham khảo ý kiến Sở Nội vụ trong việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.  

 

Thời gian thực hiện: trước ngày 20 tháng 02 năm 2014.   

 

2. Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch   

 

 Tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch và hướng dẫn thực hiện đến tất cả các đơn vị trực thuộc trường.   

 

Thành phần: Đảng ủy - Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Đoàn Thanh niên, trưởng phó các đơn vị trực thuộc.   

 

Thời gian thực hiện: ngày 25 tháng 02 năm 2014.   

 

 3. Quy trình xây dựng đề án xác định vị trí việc làm   

 

- Bước 1: Thống kê công việc 

 

Đây là bước quan trọng nhất trong quy trình xác định vị trí việc làm. Trưởng các đơn vị có trách nhiệm tổ chức triển khai kỹ kế hoạch; đồng thời, nêu rõ chức năng nhiệm vụ của đơn vị mình để các cán bộ - viên chức trong đơn vị hiểu rõ và thực hiện việc tự thống kê công việc được giao đúng với yêu cầu đề ra.

 

Quy trình thực hiện như sau:  

 

1.1. Cá nhân tự thống kê công việc được giao đảm nhận  

 

- Lãnh đạo các đơn vị hướng dẫn từng cá nhân trong đơn vị tự thống kê công việc được giao.

 

- Bản tự thống kê công việc của từng cá nhân phải thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định (theo phụ lục 1A).

 

* Lưu ý:  

 

- Cá nhân căn cứ theo hướng dẫn của nhà trường, lãnh đạo đơn vị để thực hiện bản tự thống kê và điền đầy đủ các cột trong bản phụ lục

 

- Cá nhân phải phải xác định được sản phẩm đầu ra của công việc (cột 4), số lượng sản phẩm trung bình trong một năm (cột 5), thời gian hoàn thành một công việc tính theo giờ (cột 6) và xác định phần trăm (%) thời gian thực hiện công việc đó trong một năm.  

 

-  Công thức tính % thời gian thực hiện được tính như sau:

 

Số lượng sản phẩm trung bình/năm (cột 5) x thời gian hoàn thành 01 công việc (cột 6)

Tổng số giờ làm việc trong 01 năm theo quy định

 

- Tổng số giờ làm việc trong 01 năm được quy định  như sau:  

 

+ Đối với nhân viên, chuyên viên văn phòng: 1.920 giờ.  

 

+  Đối với giảng viên: 1.760 giờ

 

1.2. Trưởng đơn vị thống kê công việc theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến từng công việc, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức tại đơn vị, xây dựng bản mô tả cho từng loại công việc trong đơn vị, xây dựng khung năng lực cho từng công việc

 

- Trước khi thực hiện bản thống kê cho đơn vị, trưởng đơn vị có trách nhiệm kiểm tra, góp ý để các bản tự thống kê của từng cá nhân trong đơn vị mình đạt được các nội dung theo yêu cầu, thống nhất các nội dung theo hướng dẫn của nhà trường và toàn đơn vị. Các bản tự thống kê không đạt yêu cầu phải làm lại.

 

- Thống kê công việc theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị và các bản tự thống kê của cá nhân, trưởng đơn vị lập bảng thống kê (theo phụ lục số 1).

 

* Lưu ý:

 

- Chỉ thống kê những công việc có tính chất thường xuyên, liên tục, ổn định, lâu dài.

 

- Xác định nhóm công việc chuyên môn nghiệp vụ (thuộc về chuyên ngành, lĩnh vực của đơn vị) và nhóm hỗ trợ phục vụ (mang tính chất phục vụ cho công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành)

 

- Phân nhóm các công việc tại đơn vị (theo phụ lục số 2).

 

- Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí việc làm tại đơn vị (theo phụ lục số 3).

 

- Thống kê thực trạng về số lượng và chất lượng đội ngũ viên chức tại đơn vị (theo phụ lục số 4).

 

- Xác định danh mục vị trí việc làm tại đơn vị (theo phụ lục số 5). Trong đó:

 

+ Phân nhóm các công việc theo nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành; nhóm chuyên môn, nghiệp vụ, thực thi, thừa hành và nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ.

 

+ Ghi rõ các chức danh nghề nghiệp tương ứng (ví dụ: chuyên viên, chuyên viên chính, giảng viên…) (cột 4), phần hạng của chức danh nghề nghiệp để trống do chưa có văn bản hướng dẫn của Bộ Nội vụ (cột 5).

 

+ Xác định rõ số lượng người làm việc cần thiết. Mỗi vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp tương ứng (cột 6).

 

- Thực hiện xây dựng bản mô tả cho từng vị trí việc làm (theo phụ lục số 6).

 

- Xây dựng khung năng lực cho từng công việc tại đơn vị (theo phụ lục số 7), phân biệt giữa năng lực và kỹ năng.

 

Thời gian thực hiện: Các đơn vị thực hiện xong bước 1 và gửi toàn bộ hồ sơ về Phòng Tổ chức – Cán bộ (bao gồm các mẫu phụ lục 1A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) và kèm file (file Word, kiểu chữ Time New Roman, font 13) về địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    trước ngày 10 tháng 4 năm 2014.

 

- Bước 2: Phân nhóm công việc

 

Trên cơ sở bản thống kê công việc của đơn vị, Phòng Tổ chức – Cán bộ tham mưu việc tổng hợp và phân nhóm công việc theo các nhóm sau (theo phụ lục số 2).

 

- Nhóm công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành

 

- Nhóm công việc hoạt động nghề nghiệp

 

- Nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ

 

Thời gian thực hiện : trước ngày 15 tháng 4 năm 2014.

 

- Bước 3: Xác định các yếu tố ảnh hưởng

           

Trên cơ sở bản xác định các yếu tố ảnh hưởng đến công việc của các đơn vị, Phòng Tổ chức – Cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp và tham mưu việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến vị trí việc làm (theo phụ lục số 3).

 

Thời gian thực hiện : trước ngày 15 tháng 4 năm 2014.

 

- Bước 4: Thống kê đánh giá đội ngũ viên chức

 

Trên cơ sở thống kê và đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức của các đơn vị, Phòng Tổ chức – Cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp và tham mưu việc thống kê, đánh giá thực trạng đội ngũ viên chức toàn trường (theo phụ lục số 4).

 

Thời gian thực hiện: trước ngày 20 tháng 3 năm 2014.

 

- Bước 5: Xác định danh mục vị trí việc làm

 

Phòng Tổ chức – Cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan và tham mưu xây dựng danh mục vị trí việc làm và dự kiến số lượng người làm việc cần thiết cho từng vị trí việc làm toàn trường (theo phụ lục số 5).

 

Thời gian thực hiện: trước ngày 22 tháng 3 năm 2014.

 

- Bước 6: Xây dựng bản mô tả công việc

 

Trên cơ sở bản mô tả công việc của các đơn vị, Phòng Tổ chức – Cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp và tham mưu xây dựng bản mô tả công việc của vị trí việc làm toàn trường (theo phụ lục số 6).

 

Thời gian thực hiện: trước ngày 25 tháng 3 năm 2014.

 

- Bước 7: Xây dựng khung năng lực của vị trí việc làm

 

Trên cơ sở khung năng lực của từng công việc tại các đơn vị, Phòng Tổ chức – Cán bộ phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp và tham mưu xây dựng khung năng lực của vị trí việc làm toàn trường (theo phụ lục số 7).

 

Thời gian thực hiện: trước ngày 28 tháng 3 năm 2014.

 

- Bước 8: Viết đề án

 

Sau khi hoàn thành bước 5, 6 và 7; nhà trường tổ chức cuộc họp để thống nhất các nội dung liên quan đến đề án vị trí việc làm và Phòng Tổ chức – Cán bộ tiến hành viết đề án, hoàn chỉnh các biểu mẫu theo quy định để gửi Sở Nội vụ thành phố.

 

Thời gian thực hiện: trước ngày 15 tháng 4 năm 2014.

 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện công tác xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức năm 2014 của trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch . Ban Giám hiệu nhà trường đề nghị Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm triển khai và nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ thời gian của bản kế hoạch.

 

Phòng Tổ chức – Cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian theo kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

- Như điều  3;

- Lưu: VT, TCCB, Th(6)

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

  PGS.TS. Nguyễn Thị Ngọc Dung

 

Tài liệu liên quan và các Biểu mẫu Phụ lục

 

Tài liệu liên quan

 

STT

Danh mục

1

Chế độ làm việc đối với Giảng viên
Ban hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008

 
2

Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Thông tư hướng dẫn thực hiện nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ

3 Phụ lục số 1A
4 Phụ lục số 1A tham khảo - dành cho Nhân viên
5

Gói tham khảo cho phụ lục số 1A - dành cho Giảng viên

Yêu cầu phải kết nối mạng từ trong trường để tải được tài liệu.

6 Phụ lục số 1A tham khảo - dành cho Chuyên viên
7 Phụ lục số 1
8 Phụ lục số 2
9 Phụ lục số 3
10 Phụ lục số 4
11 Phụ lục số 5
12 Phụ lục số 6
13 Phụ lục số 7
14 Tải về toàn bộ Phụ lục
15 Phụ lục hướng dẫn ước tính thời gian sinh hoạt chung tại cơ quan (áp dụng cho mẫu 1A)

Thiet ke web | thiet ke website Sunrise Solutions Co., Ltd.